Introductie

Bij interim management opdrachten wordt meestal voor een langere tijd, bijvoorbeeld 6 tot 9 maanden, de (lijn)verantwoordelijkheid voor een onderdeel van de organisatie ondergebracht bij de interim manager. Hieraan is vaak een veranderopdracht gekoppeld. De aanleiding is meestal een onvoorziene situatie die om een directe reactie vraagt.    

Zonder conventies doordringen tot de kern, een heldere diagnose, een helder perspectief en een voor iedereen begrijpelijke en motiverende weg om dat perspectief te bereiken. Dát vormt de basis voor structurele verandering.

Heldere communicatie, betrokkenheid, energie, dialoog en het boeken van tussentijdse resultaten zijn de voertuigen op de weg van succesvolle verandering.

Als opdrachtgever speelt u een hoofdrol. U spiegelt, toetst de doelen en de voortgang en u bent zichtbaar betrokken gedurende het proces.

Start en fasering

In een vertrouwelijke, wederzijds vrijblijvende, intake, worden de huidige situatie en de ambities besproken. Op basis van de intake wordt offerte gedaan met daarin twee fasen. De fasen zijn: 'Diagnose, veranderdoelen en veranderstrategie' en 'Implementatie van de verandering'. Voor beide fasen worden in de offerte de verwachte doorlooptijden en zakelijke en randvoorwaardelijke condities opgenomen. Gedurende het gehele traject kan ik de leiding nemen. Afhankelijk van de doelstellingen en de vertreksituatie, kan een dergelijk traject 4 maanden tot 1,5 jaar in beslag nemen.

Fase 1 'Diagnose, veranderdoelen en veranderstrategie'

  • op basis van de intake en de geformuleerde doelen wordt de leiding overgenomen, het vervolgtraject gepland en fase 2 voorbereid.
  • aanscherping van de doelen en uitzetten van de volgende fasen in de tijd
  • ontwerp van de veranderingen en de veranderstrategie

Fase 2 'Implementatie van de verandering'

  • implementatie van de veranderingen
  • verankering van de veranderingen
  • evaluatie van het traject

Aanpak

Ik betrek het management en alle andere betrokkenen in alle fasen van de verandering. Mijn overtuiging is dat de verandering beter gedragen wordt en daarmee beter gerealiseerd en bestendigd kan worden als deze wordt gedeeld. Ook als de gewenste verandering hoogdrempelig is. Dat wil niet zeggen dat de mogelijkheden voor en de kwaliteit van de verandering door de direct betrokkenen wordt bepaald. Wél is het belangrijk en mogelijk om op zoek te gaan naar de verrijkingen door de betrokkenen zelf. Wanneer de betrokkenen de ambitie en de verandering zien als haalbaar en gewenst, is aan een belangrijke succesvoorwaarde voldaan. Topmanagement is goed aangesloten op wat er in de veranderende organisatie gaande is door goede en frequente rapportage. Topmanagement heeft verder een bepalende rol in de realisatie van de ambities door in alle fasen betrokkenheid te laten zien. 

'schaduwmanagement'

In interim management opdrachten met een zeer groot belang, kan het nuttig en belangrijk zijn om 'schaduwmanagement' in te stellen. Schaduwmanagement houdt in dat de interim manager op afstand wordt gevolgd en ondersteund door een onafhankelijke derde. Deze onafhankelijke derde kan de interim manager met afstand en hoogwaardige inbreng ondersteunen op sleutelmomenten.

In de opdrachten die ik gedaan heb via K+V, heb ik het schaduwmanagement als belangrijke meerwaarde ervaren. K+V is overigens een kundige en plezierige partij om mee samen te werken bij interim management en werving en selectie in het onderwijs. Wanneer u schaduwmanagement zou willen inzetten, dan sta ik daarvoor open.